Fezabilitatea investițiilor la cultivarea cireșelor cu aplicarea diferitor tehnologii

Articole

Sectorul agricol al Republicii Moldova se evidențiază ca fiind unul important pentru economia națională. În anul 2017, produsul intern brut în Republica Moldova a însumat 150.40 miliarde lei în prețuri curente de piață, fiind în creștere cu 4.5% față de 2016. Agricultura joacă un rol important în economia Republicii Moldova și a contribuit la formarea PIB-ului cu o pondere de 12.2%.

Conform datelor Biroului Național de Statistică pentru toate formele de proprietate, în total pe țară au fost înregistrate 2.50 milioane ha de terenuri agricole la 1 ianuarie 2018. În anul agricol 2017, suprafața terenurilor agricole utilizată a fost de 1,832.4 mii ha (73.4% din total terenuri agricole), din care 1,563.5 mii ha (85.3%) revin exploatațiilor agricole cu forma de proprietate privată și 268.9 mii ha (14.7%) - celor cu forma de proprietate publică.

Numărul întreprinderilor agricole este mult peste media pe țară și în spațiile rurale majoritatea populației este orientată la practicarea afacerilor agricole, iar pentru fermierii mici horticultura este o prioritate vitală de dezvoltare a propriilor afaceri. Plantațiilor multianuale le revin 290.1 mii ha, ceea ce constituie 11.6% din suprafața totală a terenurilor agricole. În sectorul privat, plantațiile multianuale au constituit 252.8 mii ha sau 87.1%, iar în cel public numai 12.9%. Terenul ocupat de fructe, nuci, arbuști fructiferi și căpșun constituie 132.5 mii ha, iar a celor sub vii - 135.8 mii ha. Din suprafața plantațiilor multianuale doar 13.3 mii de hectare sunt asigurate cu irigare.

Horticultura, tradițional, este una din direcțiile prioritare ale agriculturii din Republica Moldova menită să furnizeze produse cu valoare adăugată, cu pondere considerabilă în export și generatoare de creare de locuri de muncă pentru populația de la sate.

Direcția strategică a horticulturii constă în exploatarea eficientă a plantațiilor cu potențial înalt de productivitate, defrișarea celor ce s-au epuizat și înlocuirea lor consecventă cu altele de tip nou cu sortiment modern și tehnologii avansate, care asigură intrarea timpurie pe rod, productivitate înaltă, constantă, de calitate competitivă pe piața internă și externă.

Evoluția suprafețelor și volumului producerii producției în sectorul horticol al țării, cât și în sectorul cireșelor se prezintă în tabelul ce urmează:

Suprafața și volumul producerii în sectorul horticol al Republicii Moldova, pe anii 2010-2019

Sursa: Biroul Național de Statistică

Conform datelor tabelului, în anul 2019 față de 2010, observăm o creștere a tuturor indicatorilor de suprafață cât și de producție, atât în ansamblu pe sectorul horticol, cât și în total pe subsectorul fructelor sâmburoase.

Analizând evoluția dezvoltării sectorului de cireșe în Republica Moldova, se observă că volumul global al producției de cireșe s-a mărit cu 68.3% în anul 2019 comparativ cu 2010, datorită modernizării tehnologiilor, sporirii intensității și creșterii suprafețelor pe rod cu 77,3%.

În continuare propunem spre analiză informațiile economice privind investițiile efectuate la plantarea unui hectar de livadă de cireșe cu aplicarea a trei tehnologii: obișnuită (portaltoi Mahaleb), intensivă (portaltoi Maxima 14) și super-intensivă (portaltoi Gisela 6 și 5 cu material săditor autohton și importat din străinătate, unde cel din străinătate este de doi ani și livezile intră în fructificație cu un an mai repede ca cel autohton).

O condiție importantă la crearea livezii de cireșe este selectarea adecvată a terenului și anume: se poate înființa acolo unde se realizează un minim de 1,500 de ore de strălucire a soarelui, 36 grade temperatură globală, 9-11.5 grade temperatura medie și peste 600 mm precipitații; solul este permeabil, pentru a se evita băltirea apei; excluse de la plantare sunt terenurile excesiv de umede și fără drenaj, cât și cele cu nivelul freatic sub 1.5 m; solurile să aibă reacție neutră, slab acidă sau slab alcalină; terenurile să fie expuse la soare, cu expoziție sudică, S-E sau S-V, evitându-se expozițiile nordice.

În tabelul de mai jos sunt prezentate comparativ, diferențele dintre tehnologiile de cultivare a cireșelor, pe care antreprenorul trebuie să le cunoască pentru a o selecta pe cea mai optimă și eficientă, pentru lansarea afacerii proprii.

Nivelul indicilor tehnici în plantațiile de cireșe cultivate prin diferite tehnologii

Sursa: Calculele grupului de autori

Bugetul de investiții la plantarea livezilor de cireșe este un instrument financiar prin care sunt previzionate cheltuielile și necesarul de resurse financiare pe o anumită perioadă de timp. Calculele prezentate pot servi drept bază pentru fermieri, pentru argumentarea economică la selectarea variantei optime de plantare a livezii. În tabelul ce urmează, sunt sistematizate informațiile din bugetele de investiții la înființarea și îngrijirea livezilor de cireșe până la intrarea în fructificare, cu aplicarea a trei variante de tehnologii de producere a fructelor: obișnuită (portaltoi Mahaleb), intensivă (portaltoi Maxima 14) și super-intensivă (portaltoi Gisela 5 sau 6).

Investițiile totale la plantarea și îngrijirea plantațiilor de cireșe până la intrarea pe rod

Sursa: Calculele grupului de autori

Menționăm deci, că la plantarea unui hectar de livadă obișnuită, fermierul are nevoie de cca. 145.5 mii lei. Pentru înființarea 1 ha de livadă intensivă, investițiile vor spori cu 59.5% (sunt prevăzute investiții pentru sistemul de irigare prin picurare) în comparație cu livada obișnuită, iar pentru 1 ha de livadă super-intensivă - de 10.7 ori (nu sunt luate în calcul investițiile pentru plase de protecție contra ploilor cu grindină).

Dacă comparăm datele tabelului constatăm următoarea situație:

 • Varianta obișnuită este cea mai extinsă, ușor realizabilă pentru antreprenori, cele mai mici investiții la hectar și în rezultat - cele mai joase rezultate economice obținute din activitatea operațională;
 • Varianta intensivă, poate fi implementată de fermier, dar necesită investiții mari la hectar și în rezultat permite obținerea indicilor economici mai avantajoși din activitatea operațională;
 • Varianta super-intensivă este cea mai costisitoare pentru antreprenor, solicită cele mai mari investiții la hectar și, în rezultat, permite obținerea celor mai bune rezultate economice, fructe de calitate (calibru mai mare de 28 mm pentru fructe – care sunt solicitate pe piețele de export), sunt recomandate pentru antreprenorii care oferă avantaje competitive producătorilor.

În tabelul de mai jos sunt sistematizate informațiile din bugetele de venituri și cheltuieli la întreținerea livezilor de cireșe pe rod cu aplicarea a trei variante de tehnologii de producere a fructelor: obișnuită (portaltoi Mahaleb), intensivă (portaltoi Maxima 14) și super-intensivă (portaltoi Gisela 6).

Bugetele de venituri și cheltuieli la îngrijirea plantațiilor de cireșe pe rod

Sursa: Calculele grupului de autori

Dacă comparăm datele tabelului constatăm următoarea situație:

 • Varianta obișnuită permite de a obține un profit brut de 70,558 lei/ha, ceea ce este destul de puţin, pentru practicarea unei agriculturi performante;
 • Varianta intensivă permite de a obține un profit brut de 128,741 lei/ha, ceea ce este avantajos, pentru practicarea unei agriculturi performante;
 • Varianta super-intensivă permite de a obține un profit brut de la 307,792 până la 458,701 lei/ha, ceea ce este cel mai avantajos, pentru practicarea unei agriculturi moderne și durabile.

În tabelul de mai jos sunt prezentați indicatorii economici la cultivarea livezilor de cireșe cu aplicarea a trei variante de tehnologii de producere a fructelor: obișnuită (portaltoi Mahaleb), intensivă (portaltoi Maxima 14) și super-intensivă (portaltoi Gisela 6).

Indicii economici în plantațiile de cireșe cultivate prin diferite tehnologii

Sursa: Calculele grupului de autori

În baza datelor tabelului anterior prezentăm în mod grafic mărimea indicatorilor economici principali la cultivarea livezilor de cireșe cu aplicarea celor trei variante de tehnologii de producere:

Indicatorii economici la cultivarea cireșilor prin aplicarea diferitor tehnologii
Sursa: Calculele grupului de autori

În baza calculelor economice prezentate în tabel şi în figura dată, la plantarea livezii de cireșe, specialiștii recomandă antreprenorilor aplicarea tehnologiilor super-intensive de cultivare a cireșelor (portaltoi Gizela 5 sau 6), deoarece presupune obținerea celor mai bune rezultate economice și de accesare garantată a piețelor strategice de comercializare a cireșelor.

În pofida rentabilității înalte a livezilor de cireș și a cererii mari pentru produsele obținute de pe acestea, extinderea plantațiilor de cireș este condiționată de riscurile naturale sporite.

În tabelul următor se propune pentru analiză eficiența economică a cultivării cireșelor cu aplicarea diferitor tehnologii de unde pot fi ușor elucidate avantajele și dezavantajele tehnologiilor în aspect economic.

Eficiența economică posibil de obținut la cultivarea cireșelor cu aplicarea diferitor tehnologii

Sursa: Calculele grupului de autori

Analizând datele tabelului, conchidem, că tehnologiile super-intensive sunt recomandate pentru a fi implementate de către fermieri, deoarece oferă cele mai înalte rezultate ale eficienței economice și o profitabilitate net superioară în comparație cu cele obișnuite și intensive.

Comercializarea cireșelor este avantajoasă pentru antreprenor, deoarece permite de a obține venituri din vânzări timpurii necesare mult pentru intrări de numerar în fluxul întreprinderii și administrarea mai eficientă a exploatațiilor agricole. Fructele de cireșe se bucură de o cerere sporită în rândul consumatorilor, fiind printre primele fructe și cu un preț avantajos și stabil de comercializare la sezon.

De ce anume tehnologia super-intensivă de cultivare a cireșelor? Răspuns la această întrebare vom găsi în următoarele argumente:

 • Livezile super-intensive permit de a obține cireșe calitative (omogene după calibru și calitate cu recolta stabilă în fiecare an);
 • Administrarea livezilor super-intensive este mai eficientă prin forma mică a coroanei pomilor (tăierea în uscat mai ușoară, stropirea pomilor, recoltarea cireșelor, etc.);
 • Productivitatea înaltă a cireșelor în livezile super-intensive ne permite de a avea costuri unitare a producției asigurând competitivitate, ceea ce este extrem de important în lupta concurențială pe piețele regionale;
 • Factorii de producere în livezile super-intensive sunt utilizați la un nivel înalt;
 • Livezile plantate super-intensiv beneficiază de subvenții substanțiale;
 • Prețurile de achiziționare a cireșelor din câmp vor fi înalte, deoarece sunt printre primele fructe, iar livezile super-intensive permit de a avea un nivel de rentabilitate înalt în aceste condiții.

Recomandări practice pentru creșterea eficienței economice la cultivarea cireșelor:

 • Businessul integrat cu cireșe - demonstrează că performanța producătorilor poate avea loc prin asociere / cooperare profesională și comercială, unde cadrul legal trebuie să faciliteze și să dezvolte aceste inițiative prin mecanisme clare și sustenabile;
 • Asociațiile profesionale trebuie să asigure un circuit informațional adecvat producătorilor și să ofere informații operaționale privind situația reală din ramură și din piețe regionale;
 • Producătorii de cireșe recunosc importanta standardelor. Standardele de calitate devin o necesitate critică în contextul cerințelor generale de trasabilitate, care țin nu doar de piețele exigente ale UE, dar și de alte piețe strategice.

Concluzia finală este următoarea: sectorul de cultivare a cireșelor este unul cu rentabilitate sporită, dar cu condiția, că producătorul implementează o tehnologie super-intensivă de producere a fructelor, ceea ce î-i va permite să producă cireșe competitive și cu ușurință va putea accesa piețele strategice de comercializare, prin cooperarea producătorilor la formarea loturilor industriale pentru export și asigurarea livrărilor stabile pentru o perioadă mai îndelungată.

 

 

      Andrei Zbancă                 Ghenadie Negritu                Ludmila Dobrovolschi
    dr., conf. universitar,          dr., conf. universitar,              lector universitar,
consultant agrobusiness     consultant în management    consultant în management
                           Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

Источник: Agroexpert
обратно к списку

а также